Իրավաբանական Ծառայություններ

Այլ ծառայություններ
Իրավաբանական Ծառայություններ

Իրավաբանական Ծառայություններ

 • Անշարժ գույքի ոլորտում ծառայություններ
 • Հարկային և Մաքսային ծառայություններ
 • Աշխատանքային վեճեր
 • Գույքային վեճեր
 • Պարտքերի հետգանձման ծառայություններ
 • Մտավոր սեփականության ոլորտի ծառայություններ
 • Պատվի և արժանապատվության պաշտպանության ծառայություններ
 • Կորպորատիվ խորհրդատվություն
 • Մատակարարման և բեռնափոխադրման ոլորտի ծառայություններ
 • Ամուսնական պայմանագրերի կազմում
 • Վարչական իրավախախտումների ոլորտի ծառայություններ
 • Սնանկության գործընթացի ուղեկցություն և  առողջացման ծրագրերի կազմում
 • Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կազմում

Փաստաթղթերի ՈՒսումնասիրում

 • Փաստաթղթերի ուսումնասիրում
 • Գրավոր և բանավոր եզրակացությունների տրամադրում
 • Ըստ անհրաժեշտության բանակցությունների մասնակցություն և դատական ներկայացուցչություն

Ներկայացչություն Դատական Բոլոր Ատյաններում

 • Հայցադիմումի, բողոքի և միջնորդության պատրաստում
 • Հաշտության համաձայնագրի պատրաստում և բանակցություն

Իրավաբանական Եվ ֆինանսական Աութսորսինգ

 • Կորպորատիվ փաթեթների ուսումնասիրում
 • Իրավաբանական եզրակացության տրամադրում
 • Սխալ կազմված փաստաթղթերի ուղղում և խմբագրում
 • Վիճելի իրավահարաբերությունների կարգավորում
 • Իրավաբանական բնույթի բանակցությունների կազմակերպում

Ներկայացուցչություն Պետական Մարմիններում

 • Դիմում-բողոքների պատրաստում, ներկայացում և ուղեկցություն
 • Պետական մարմիններից համապատասխան փաստաթղթերի ձեռքբերում
 • Պետական մարմինների գործողությունների և անգործության վիճարկում